American Idiot (Glasgow)

King's Theatre, Glasgow, Glasgow